تعرفه های اینترنت بیسیم (Wireless)

نامحدود     ۲۸۰,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۴۵,۰۰۰ ریال

۲ گیگابایت     ۶۵,۰۰۰ ریال

نامحدود     ۲۸۵,۰۰۰ ریال

۳ گیگابایت     ۱۱۵,۰۰۰ ریال

۵ گیگابایت     ۱۷۵,۰۰۰ ریال

نامحدود     ۴۴۸,۰۰۰ ریال

۳ گیگابایت     ۱۳۰,۰۰۰ ریال

۵ گیگابایت     ۱۹۰,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۳۰۰,۰۰۰ ریال

نامحدود     ۸۴۴,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۹۰,۰۰۰ ریال

۵ گیگابایت     ۲۱۰,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۳۲۰,۰۰۰ ریال

۲۰ گیگابایت     ۵۰۸,۰۰۰ ریال

نامحدود     ۱,۴۴۹,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۱۱۰,۰۰۰ ریال

۵ گیگابایت     ۲۳۰,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۳۴۰,۰۰۰ ریال

۲۰ گیگابایت     ۵۲۸,۰۰۰ ریال

 ۴۰ گیگابایت     ۸۶۴,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۱۴۰,۰۰۰ ریال

۲ گیگابایت     ۱۱۰,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۳۷۰,۰۰۰ ریال

۲۰ گیگابایت     ۵۵۸,۰۰۰ ریال

۲۰ گیگابایت     ۸۹۴,۰۰۰ ریال

نامحدود     ۲,۶۹۴,۰۰۰ ریال

۳ گیگابایت     ۱۶۰,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۴۰۰,۰۰۰ ریال

۲۰ گیگابایت     ۵۸۸,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۱۸۰,۰۰۰ ریال

۵ گیگابایت     ۲۵۰,۰۰۰ ریال

۴۰ گیگابایت     ۹۳۴,۰۰۰ ریال

۶۰ گیگابایت     ۱,۲۳۴,۰۰۰ ریال

۱۰ گیگابایت     ۳۲۰,۰۰۰ ریال

۱ گیگابایت     ۲۰۰,۰۰۰ ریال

۱۶ گیگابایت     ۴۵۰,۰۰۰ ریال

۶۰ گیگابایت     ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۸۰ گیگابایت     ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۱۸ گیگابایت     ۶۰۰,۰۰۰ ریال

۲۵ گیگابایت     ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۳۰۰ گیگابایت     ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

همه سرویس ها به صورت ۱ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۱ ساله ارائه می شوند.