بسته های ترافیکی

1 گیگابایت

۲,۰۰۰ تومان

3 گیگابایت

۶,۰۰۰ تومان

5 گیگابایت

۹,۵۰۰ تومان

10 گیگابایت

۱۸,۷۰۰ تومان

20 گیگابایت

۳۶,۰۰۰ تومان

40 گیگابایت

۷۰,۰۰۰ تومان

50 گیگابایت

۸۵,۰۰۰ تومان

100 گیگابایت

۱۶۳,۰۰۰ تومان